Η κατασκευή έγινε με χαλύβδινη ταινία 30χ3.5mm θερμά επιψευδαργυρώμενη στον οπλισμό του κτηρίου περιμετρικά και εντός των θεμελίων του.

Αφέθηκαν αναμονές:
Στο φρεάτιο του ασανσέρ,
Στην πίσω αυλή για τη περίπτωση επέκτασης του συστήματος γείωσης,
Στο pillar για τη ΔΕΗ.
Για τις αναμονές εκτός του κτηρίου χρησιμοποιήθηκε χάλκινος αγωγός 25mm2 με ανοξείδωτο σύνδεσμο.

Οι μετρήσεις αντίστασης γείωσης θα γίνουν αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες θεμελίωσης.