Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου ζητείται και είναι απαραίτητη για νέα ηλεκτροδότηση, αλλαγή ονόματος λογαριασμού ΔΕΗ, επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ, επ΄αύξηση ηλεκτρικής ισχύος, μεταφορά ρολογιού, προσθήκη νυχτερινού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ. Σκοπός της είναι να μειωθούν οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια και να βελτιωθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Γι’ αυτό λοιπόν, το νέο πιστοποιητικό έχει αλλάξει ριζικά και απαιτεί μία σειρά από ενέργειες για την έκδοσή του. Μετρήσεις, δοκιμές, οπτικός έλεγχος και στη συνέχεια συμπλήρωση των εγγράφων και των σχεδίων που απαιτούνται.

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται με πιστοποιημένο πολυόργανο υψηλής ακρίβειας που τεκμηριώνει την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισμών της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.

Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις μετρήσεις και τις δοκιμές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ hd 384 και ΚΕΗΕ. Τότε και μόνο θα προχωρήσουμε τη διαδικασία για την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

 

Κάποιες βασικές ελλείψεις που συναντάμε συχνά στους επανελέγχους:

  • Μη ύπαρξη ρελέ ασφαλείας στον ηλ. πίνακα ή λάθος μέτρηση της ευαισθησίας και του χρόνου πτώσης αυτού λόγω παλαιότητας, η οποία προκύπτει με το ειδικό όργανο.
  • Μη ύπαρξη αγωγού γείωσης σε όλες τις πρίζες του σπιτιού.
  • Πρίζες οι οποίες δεν είναι σούκο αλλά παλιές διπολικές-τριπολικές.
  • Μη ύπαρξη κεντρικής γείωσης (ιδίως σε παλιές πολυκατοικίες) ή κακή τιμή της αντίστασής της η οποία προκύπτει από μέτρηση του οργάνου.
  • Ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα οι οποίες είναι μεγαλύτερες σε Αμπέρ από αυτές που πρέπει.
  • Καλώδια σε παλιά διαμερίσματα των οποίων η μόνωση έχει φθαρεί με τα χρόνια.
  • Διάφορες κακοτεχνίες και προχειροδουλειές από ανειδίκευτους, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια του χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

 

Το νέο πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα…

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006)
  • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
  • Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κλπ.

 

…και ζητείται από τη ΔΕΗ για:

  • ΔΕΗ
  • Νέα ηλεκτροδότηση
  • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
  • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
  • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
  • Μεταφορά ρολογιού
  • Προσθήκη νυχτερινού ρεύματος

 

 

Ελεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ.φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής :

  • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια
  • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια
  • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
  • για εργοταξιακές παροχές τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
  • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο
  • για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο ( μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
  • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
  • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες ( πλημμύρες, σεισμούς)
  • μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα ( πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
  • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

*Σύμφωνα με εσωτερική οδηγία της ΔΕΗ που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012 : Στην παρ.3. του άρθρου 5, καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος τους ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Ρωτήστε μας για μια προσφορά

ή για οποιαδήποτε βλάβη, επισκευή ή εγκατάσταση


  Προσφορά εργασίαςΕγκατάστασηΒλάβηΆλλη εργασία